head-back

یوز ایرانی

نوشته شده در ناریخ :1395/08/21

تصاویری از یوز ماده‌ای که در اثر تصادف تلف شد. این یوز یک مادر موفق بوده که از سرمایه‌های ارزشمند حفظ نسل آخرین بازماندگان یوزپلنگ آسیایی محسوب می‌شد. تصاویری از یوز ماده‌ای که در اثر تصادف تلف شد. این یوز یک مادر موفق بوده که از سرمایه‌های ارزشمند حفظ نسل آخرین بازماندگان یوزپلنگ آسیایی محسوب می‌شد. تصاویری از یوز ماده‌ای که در اثر تصادف تلف شد. این یوز یک مادر موفق بوده که از سرمایه‌های ارزشمند حفظ نسل آخرین بازماندگان یوزپلنگ آسیایی محسوب می‌شد. تصاویری از یوز ماده‌ای که در اثر تصادف تلف شد. این یوز یک مادر موفق بوده که از سرمایه‌های ارزشمند حفظ نسل آخرین بازماندگان یوزپلنگ آسیایی محسوب می‌شد.